Guti Tünde

Hitéleti blogja


"Szívembe rejtettem a Te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened."

Zsoltárok 119:11.

Ezt szeretném én is!

"Vannak ritka keresztyének, akiknek a puszta jelenléte arra ösztönöz másokat, hogy jobb keresztyének legyenek. Én ilyen ritka keresztyén akarok lenni."

A.W.Tozer 


"... a nyomorúság állhatatosságot munkál,..." Róma 5:3. (Csia Lajos fordítás)"A "feltámadást" meg kell, hogy előzze a "halál".Ha ma egy olyan mozgalmat látunk, amelynek nem része a keresztről szóló, vagy a bűnökre rámutató, vagy az Isten szentségéről szóló erőteljes prédikálás, akkor biztosan tudhatjuk, hogy az a mozgalom nem valódi ébredés."

Andrew Strom 


"A Tízparancsolat legnagyszerűbb összegezése az emberi kötelességeknek, amelyek az egész emberiségre egyformán kötelezők. Olyan összefoglalás ez, amelynek nincsen párja egyszerűség, sokoldalúság és ünnepélyesség szempontjából, olyan összegezés, amely az isteni eredet bélyegét viseli magán, és amely nem avulhat el mindaddig, amíg a világ fennáll." 

Dr. J. H. Hertz: Mózes öt könyve és a haftárák "Senki sem ismeri önmagát, mielőtt próbára nem tétetett."
Franz Werfel "Az Úr a jelenlétével a nagy megrázkódtatások közepette is az Ő békességét adja nekünk, és ha bízunk benne, és nem felejtjük el, hogy Ő Mindenható, akkor Jézus békessége folyamatosan megmaradhat bennünk és mi leszünk azok, akik másokat fogunk bátorítani és vigasztalni a nehéz helyzetekben, és nem rettenünk meg, akármilyen helyzetbe is kerülünk. 

A nagy nyomorúság idején, ami az egész világra el fog jönni, olyan bizonyságtevőkre lesz szükség, akik a nehéz helyzetekben is megőrzik az Úr békességét a szívükben és semmi sem billenti ki őket a lelki egyensúlyukból. Az Úr a kisebb próbákon keresztül most készíti fel az Övéit, hogy alkalmas eszközei legyenek, amikor emberileg mindenfelé csak kilátástalanság lesz látható."


Abonyi Sándor 


"A valódi egység alapja az Igazság. A nem Igazság alapon álló emberek nem tudnak szellemi közösséget alkotni. (Mi köze van a hívőnek hitetlenhez?) Ahhoz, hogy az Úrban egyek legyünk, nem egy sportcsarnok kell, nem egy konferencia kell, hanem az kell, hogy az Isten Igéjének alárendeljük az életünket."

Rostás Zoltán: KÜLÖNKIADÁS - Hamis EGYSÉGTÖREKVÉSEK - Beszéljünk róla - 2023. 05. 23.

https://www.youtube.com/watch?v=fLYp9dP0HWo


Tudtad, hogy Isten egyes keresztényeket "nemeslelkűeknek" nevez?

https://aszeretetuzenete.blogspot.com/"A keresztyénség száraz, üres vallásossággá válik, ha ez az Isten utáni vágy megszűnik! Őrizzük meg tehát az Isten utáni vágyat bármibe is kerül! Ez a legfontosabb része a hitünknek! Úgy kell folyamatosan Isten után vágyakoznunk, mint ahogyan a szarvas vágyakozik az élő víz után."  

Zac Poonen

https://keskenyut.wordpress.com/2023/03/05/isten-utani-vagy-zac-poonen/


"Én teljesen keresztényi módon akarok gondolkodni, még inkább szeretnék elszakadni ettől a világtól, egyre inkább készen akarok állni a mennyre, jobban, mint valaha eddigi életemben. Azt akarom, hogy olyan éles legyen a fülem, hogy felismerje az ellenség hangját, akár a vallásból, akár a politikából, akár a filozófiákból jön...

Inkább kiállok és mindenki ellensége leszek, mint hogy a tömeggel együtt meneteljek a teljes pusztulás felé. Te is így érzed?"

A. W. TozerGyötrődve győztes keresztyének


Még ha gyakran gyötrődnek is Lóthoz hasonlóan a látott és tapasztalt gonoszságok, elhajlás és istentelenség miatt, a Krisztus-követők gyülekezete nem egy vert sereg! Pont az önmaguk feladása által, az Ige szerelmeseként válnak győztesekké. Amikor meghalnak a saját ambíciójuknak, elképzeléseiknek, vágyaiknak, és örömmel engedik, hogy Isten munkálkodjon bennük, általuk.

"Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus" – vallja Pál apostol. Ezért bátrak, amikor világosságként jelennek meg a bűnökkel, félelmekkel és hazugsággal terhelt sötétségben. Hiszen a Világosság fiai! Ez teszi őket függetlenné, megingathatatlanná a politikai, társadalmi vagy vallásos káoszban.

Amíg él bennünk a Krisztus, illetve amíg Krisztusban maradunk, befogadva az Igazság szeretetét, addig nincs kárhoztatás, céltévesztés, visszavonulás, megalkuvás vagy dezertálás. De csak addig!


2020. február 19.                         Guti Tünde


A Biblia mesekönyv?!


A nem hívő emberek nagy része megveti a Bibliát, mesekönyvnek gondolja, ami csak az ostoba, maradi, ódivatú emberek egy kis csoportjának a mániája. Ehelyett inkább hisznek magukban, tudományban, nézik, olvassák a híreket, esetleg más keleti vallásokba mélyednek bele. EGY EGYSZERŰ KÉRDÉST TENNÉK CSAK FEL ezeknek az embereknek, minden kötekedés nélkül. HA a Biblia egy mesekönyv, hogy lehet, hogy több ezer évvel ezelőtt meg lett írva benne mindaz, amit most látunk a világban és egyre inkább látni is fogunk, hogy beteljesedik minden, ami le van írva benne?!

Íme, egy idézet. Jézus szavai.

"Hallanotok kell majd HÁBORÚKRÓL és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek ÉHSÉGEK és döghalálok, és FÖLDINDULÁSOK MINDENFELÉ. Mindez pedig a sok NYOMORÚSÁGNAK KEZDETE. ... És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És SOK HAMIS PRÓFÉTA támad, akik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a GONOSZSÁG megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. ... Mert akkor NAGY NYOMORÚSÁG lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. ... Ha valaki ezt mondja akkor nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. ... Mindjárt pedig azon napok nyomorúságai után a NAP ELSÖTÉTEDIK, és a HOLD NEM FÉNYLIK, és a CSILLAGOK az égről LEHULLANAK, és az EGEK erősségei MEGRENDÜLNEK. És akkor megjelenik a Messiásnak jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és MEGLÁTJÁK a MESSIÁST eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy KÖZEL VAN, az ajtó előtt. ... Az ÉG és a FÖLD ELMÚLNAK, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Mennyei Atyám egyedül. ... VIGYÁZZATOK azért, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti Uratok."

(Máté evangéliuma 24:6-8,10-12,21,23-24,29-33,35-36,42.)

Csak tessék elgondolkozni ezen!

Amiket az elmúlt években sorban látunk a világban történni, azokat a hívő, Biblia ismerő emberek már régen tudták, hogy ilyen dolgok fognak történni. Minket nem ért váratlanul, nem estünk kétségbe! (És ez nem lenézés! Sőt, nagyon szomorú, és kötelességünk segíteni! De a legfontosabb segítség, hogy megosszuk a hitünket!) Nekünk van reménységünk! Nem féltjük a földi dolgainkat, mert tudjuk, hogy itt MINDEN MULANDÓ! Nem ez az otthonunk, itt csak átutazók vagyunk, ezért a valódi kincseket, értékeket odaátra "gyűjtjük", amik nem kézzel foghatóak, hanem lelkiek.

És nem, nem az a célom, hogy bármelyik nem hívő ismerősöm csatlakozzon egy keresztény felekezethez és minden vasárnap templomba járjon! Az a vágyam, hogy elkezdjék olvasni a Bibliát, mert hiszem, hogy Isten ereje benne van és ha valaki őszinte szívvel olvassa és akarja megérteni, az meg fogja, mert Isten látja a szívét és megszólítja. Ne vallásosak akarjatok lenni, hanem élő hitet, kapcsolatot akarjatok a Mindenható Istennel!


2023. február 23.                                     Guti Gergő